ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę finansową, księgowo-kadrową, z zakresu ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami naszych usług.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

  – tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
  – rejestracja dokumentów księgowych
  – prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
  – przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
  – prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  – uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach skarbowych i podatkowych
  – przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

  – prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej
  – dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
  – przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
  – prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  – roczne rozliczanie działalności

 • Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

  – dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
  – przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
  – prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  – roczne rozliczanie działalności

 • Zeznania Roczne i Deklaracje

  – PIT-16 – karta podatkowa
  – PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany
  – PIT-36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  – PIT-37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
  – CIT- 8 – osoby prawne
  – Sprawozdania urzędowe

 • Doradztwo podatkowe i księgowe

  – Konsultacje związane ze wszystkimi obszarami księgowości

 • Kadry

  – kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
  – sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi itp.),
  – przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń,
  – ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym,
  – ewidencja szkoleń BHP (wstępne i okresowe szkolenia BHP za dodatkową opłatą),
  – prowadzenie akt pracowniczych,
  – ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, emerytur,
  – sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników,
  – sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  – archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
  – dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS,
  – ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało).

 • Płace

  – obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników,
  – sporządzanie i wydruk list wynagrodzeń,
  – obsługa bezosobowego funduszu płac – lista umów zlecenie i o dzieło,
  – rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników,
  – sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA, za pomocą programu PŁATNIK,
  – przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców,
  – wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
  – prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
  – przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
  – sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PIT4, PIT-8A, IFT-1R, PFRON,
  – obsługą kontroli z PIP, ZUS, US oraz dostarczaniem w jej toku stosownych danych i udzielaniem wyjaśnień,
  – prowadzenie pozostałych ewidencji pracowniczych,
  – wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń.

Księgowa